Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, www.eve-yemek.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) ve Eve Yemek mobil uygulamasının (“Uygulama”) sahibi EVE YEMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“EVE YEMEK”) tarafından, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden kullanıcıların/üyelerin/ziyaretçilerin (“Veri Sahibi”) verilerinin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Veri Koruma İlkeleri

EVE YEMEK “veri sorumlusu” sıfatını haiz olduğu veri işleme faaliyetlerinde veri koruma ilkelerine uymaktadır. Söz konusu ilkeler uyarınca kişisel veriler özetle;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmeli,
 • Sınırlı amaçlar dahilinde işlenmeli ve bu amaçlara uygun olmayan herhangi bir şekilde işlenmemeli,
 • İşlendikleri amaca uygun, ilgili ve ölçülü olmalı,
 • Doğru ve güncel olmalı
 • İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeli,
 • Kanun uyarınca ilgili kişilere tanınan haklar çerçevesinde işlenmeli,
 • Güvenli bir şekilde tutulmalı, ve
 • Uygun güvenlik düzeyine sahip olmayan diğer ülkelere aktarılmamalıdır.
Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir?

“Kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Veri koruma ilkeleri, otomatik yollarla (örneğin, veritabanında) işlenen veriler veya fiziki dosyalama sisteminde tutulan veriler (örneğin, kayıtlı personel dosyaları) dahil olmak üzere her türlü kişisel veriye uygulanmaktadır.

Kişisel veriler, “özel nitelikli (hassas) kişisel veriler” olarak anılan bir alt kategoriye sahiptir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri hassas kişisel veridir.

“Veri işleme”, kişisel verilerin elde edilmesi, muhafaza edilmesi, yeniden elde edilmesi, kullanılması, paylaşılması ve yok edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

EVE YEMEK, işbu Politika’nın içeriğinde yer alan veri koruma ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmekte ve veri korumaya ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Hangi Verileri İşliyoruz?

EVE YEMEK’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Yemek Sepeti hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, EVE YEMEK ile iletişime geçme nedenleriniz, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)
 • Lokasyon Bilgisi: EVE YEMEK’ in hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile İnternet Sitesi ve Uygulamada paylaştığınız yorumlarınız
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kanunun 3’üncü ve 7’nci maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir

Veri Kullanım Amacı

EVE YEMEK ile paylaştığınız kişisel verileriniz, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, İnternet Sitesi ve/veya Uygulamaya üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, EVE YEMEK’in sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, EVE YEMEK ve EVE YEMEK ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya İnternet Sitesi ve Uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler EVE YEMEK tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

EVE YEMEK ayrıca, Kanunun 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile EVE YEMEK arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • EVE YEMEK’ in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EVE YEMEK’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere EVE YEMEK, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere İnternet Sitesinin Veri Sahibinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası İnternet Sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, İnternet Sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilir?

EVE YEMEK, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

EVE YEMEK, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde EVE YEMEK’ in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin EVE YEMEK tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde İnternet Sitesi ve Uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

 • Google ve diğer üçüncü taraf sağlayıcılar, bir kullanıcının İnternet Sitesine daha önce yaptığı ziyaretleri temel alarak reklam sunmak için çerezleri kullanır.
 • Google’ın DoubleClick çerezini (kullanıcılar bir iş ortağının web sitesini ziyaret ettiğinde ve bir reklamı görüntülediğinde veya tıkladığında etkinleştirilen bir çerez), Google’ın ve iş ortaklarının, sitelerinizi ve/veya diğer sitelerin ziyaretlerini temel alarak kullanıcılara reklam sunmasını sağlar.
 • Veri Sahipleri, Google Reklam Ayarları linki üzerinden ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick çerezi kullanımından çıkabilir.
Verileri Saklama Süresi

EVE YEMEK ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve EVE YEMEK’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz EVE YEMEK ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliği Saglanmasi

EVE YEMEK, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

EVE YEMEK ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, EVE YEMEK uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz.Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız